Johnson Bros Oil Co | Fuel Storage Tanks| Odessa, Texas

Fuel Storage Tanks